جنگ سرد

«جنگ سرد» به دوران تاریخى اى اطلاق مى شود که از اواسط دهه 1940 میلادى، با پایان جنگ دوّم جهانى، آغاز شد و تا سال 1991 و فروپاشى اتحاد شوروى، یعنى حدود 45 سال، دوام آورد.

شاخص این دوران، رقابت و نبرد آشکار و پنهان سیاسى، اقتصادى، تسلیحاتى، اطلاعاتى و فرهنگى بلوک غرب، به رهبرى ایالات متحده آمریکا، و بلوک شرق، به رهبرى اتحاد شوروى، بود. این نبرد در تمامى دوران طولانى فوق، سایه سنگین و سیاه خود را بر فضاى بین المللى گسترد و سرنوشت بشریت را رقم زد. در این دوران، روشن فکران نیز به دو جبهه اصلى کمونیست و ضد کمونیست تقسیم شدند و فضاى قطب بندى شده اى بود که لمس آن براى نسل جدید دشوار است. طبعاً، سرویس هاى اطلاعاتى هر دو بلوک، شرق و غرب، نیز، در این حوزه روشن فکرى فعال بودند.


سال هاى اخیر، با فروپاشى اتحاد شوروى و پایان یافتن جنگ سرد، توجه به نقش سرویس هاى اطلاعاتى، به ویژه آژانس مرکزى اطلاعات آمریکا (سیا)، در حوزه هاى روشن فکرى در دوران فوق افزایش چشم گیر یافته است. پژوهش هایى که در این زمینه صورت گرفته، ثابت مى کند که در دوران جنگ سرد در عرصه هاى روشن فکرى نیز، مانند سایر عرصه ها، این نبرد به شدت جریان داشت. این پدیده اى است که «جنگ سرد فرهنگى» نام گرفته است. اینک، در غرب، نسلى پرشور و دقیق از محققین پدید آمده اند که بر پایه اسناد علنى شده سیا، گروهى از برجسته ترین نظریه پردازان و مبلغان لیبرال دمکراسى را به همکارى با سیا و اینتلیجنس سرویس بریتانیا متهم مى کنند. این جنجالى است که برخى مطبوعات آن را «بحران روشن فکرى لیبرال پس از جنگ سرد» نامیده اند.منبع: http://defaei99hasannia.blogfa.com/
کدبازان>